Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendommen

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.


Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.


Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar we kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.


Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Tot slot…

Los van wat er ook op dit blog geschreven wordt en los van hoe u de informatie wel of niet interpreteert: u bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt. Alles wat zich op dit blog afspeelt is educatief van aard en van intentie en niets op dit blog en aanverwante zaken mag u interpreteren als (beleggings-, tradings- of investerings-) advies. Traden, als iedere vorm van investeren, kan tot (grote) verliezen leiden en wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van hefboomproducten als CfD dan kunnen die verliezen zelfs oplopen tot bedragen groter dan de oorspronkelijke accountgrootte. Voordat u beslissingen neemt die financiële consequenties kunnen hebben dient u zich dus terdege bewust te zijn van alle risico’s die u loopt en u niet blind te staren op mogelijke winsten. Als (verantwoordelijk) mens dient u zich op iedere mogelijke gewenste wijze te informeren voordat u marktbeslissingen neemt. Door het, op welke wijze direct of dan ook, tot u nemen van informatie van of via dit blog of aanverwante sites of informatieverstrekkers in de meest brede zin van het woord gaat u er automatisch mee akkoord dat u De Ontwaakte Trader BV of verwante partijen nooit en te nimmer aansprakelijk kunt stellen voor enige schade (geleden) dan ook, in de meest breed mogelijke strekking en interpretatie die hier mogelijk is.